• 1-3 dagar leveranstid
 • Fraktfritt från 999 kr
 • 14 dagars öppet köp
Created with Sketch.
Created with Sketch.
0

VÅRT MILJÖARBETE

Varumärket Champion ingår i företaget Order Nordic och är en del av det miljöarbete som drivs i hela bolaget. Sedan 2009 är vi och Order Nordic miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebär att vi har en internationell kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete. Certifieringen hjälper oss att strukturera vårt arbete för att ständigt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.
 
Vår miljöpolicy
Vi vet att vi påverkar miljön genom allt vi gör. Tillverkning av produkterna vi säljer, energin vi förbrukar och de transportutsläpp vi genererar. Vi vill vara en ansvarsfull aktör, vilket inte minst inkluderar att arbeta långsiktigt med miljöfrågor och minska vår miljöpåverkan. Vår Miljöpolicy är en ledstjärna i detta arbete och hjälper oss i vår vardag att förbättra vår miljöprestanda. Vi bedömer ofta våra miljöaspekter utifrån ett livscykelperspektiv, till exempel vid inköp av förbrukningsmaterial, avfallshantering och energianvändning. Detta innebär att vi tittar på en produkts eller tjänsts hela livscykel och värderar miljöaspekterna utifrån det.


Vi ska:
 • Vi ska vid inköp prioritera miljömärkta och miljöanpassade produkter och tjänster i den utsträckning det är möjligt och försvarbart.
 • Vi ska använda oss av energieffektiva transporter och transportmedel i den utsträckning det är möjligt och försvarbart.
 • Vi ska säkerställa att hanteringen av våra produkter sker på ett sätt som är säkert för miljön och inte är skadlig för människors hälsa.
 • Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet och inneha den miljöutbildning som krävs för sina arbetsuppgifter. 
 • Vi ska uppfylla samhällets miljökrav, begränsa vår miljöpåverkan och ständigt förbättra vårt miljöarbete.
 • Vi ska hushålla med våra resurser och göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt.

 

Transporter och resor 
Frakt av produkter till och från vår verksamhet sker med hjälp av ett stort antal speditörer. Ansvaret för dessa transporter är fördelat mellan oss själva, våra leverantörer och våra kunder. De transporter vi själva tecknat avtal för följer vi kontinuerligt upp med våra speditörer för att hitta förbättringar och effektiviseringar. Vi för också en ständig dialog med våra kunder och leverantörer för att nå samma mål. Vi byter succesivt ut våra tjänstebilar mot laddningsbara fordon eller andra typer av fordon som passar för ändamålet. De tjänstebilar som drivs på diesel tankas med HVO100 eller annan biodiesel i den mån det är möjligt.


Avfall

Vi källsorterar vårt avfall i enlighet med kommunens renhållningsordning. Hantering och omhändertagande av övrigt avfall sker i nära samarbete med vår partner med stort fokus på förbättringar och effektivisering. Vi försöker även att minimera det avfall vår verksamhet ger upphov till genom att digitalisera och minska användandet av papper samt välja förpacknings- och förbrukningsmaterial som går att återvinna. Vi är anslutna till Recipo som är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för uttjänt elutrustning och batterier. I enlighet med gällande lagstiftning rapporteras årligen de antal kilo och produkter som satts på marknaden till Naturvårdsverket via EE- och batteriregistret.

 
Förpackningar och förpackningsmaterial 
Merparten av våra försändelser förpackas i 100% återvunnen wellpapp. Vi jobbar också aktivt med att miljöanpassa våra förpackningar, minimera materialåtgång och öka fyllnadsgraden. Som en del av de krav som finns på oss som producenter är vi medlemmar i FTI-registret (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) som finansierar insamlandet av kartong och plastförpackningar för tusentals företag i Sverige. 

Energiförbrukning

Vi köper endast el från förnybara källor i enlighet med Naturskyddsföreningens kriterier för "Bra Miljöval" och jobbar kontinuerligt för att minska vår förbrukning. Detta gör vi bland annat genom att byta ut gamla belysningsarmaturer, närvarostyra belysning samt försätta utrustning i energisparläge. Vår ambition för åren 2018–2019 var att minska vår totala energiförbrukning med 16% och detta överträffade vi med 2% och landade på en minskning med 18%. När det gäller framtagning av nya produkter strävar vi alltid efter våra produkter ska vara så energieffektiva som möjligt.


Val av leverantörer 
Vi försöker ständigt påverka våra leverantörer och partners till att göra förbättringar som ger minsta möjliga miljöbelastning i alla led. Ofta görs detta i samråd med våra kunder och utifrån deras kravställning. 


Vad vi gör

 • Vi arbetar med leverantörer som har goda kunskaper om om EU´s kemikalielagstiftningar och vi beaktar livscykelperspektiv på de produkter vi tar in i vårt sortiment.
 • Vi byter successivt ut våra tjänstebilar mot laddningsbara fordon eller andra typer av fordon som passar för ändamålet, bilar som drivs på diesel tankas med biodrivmedel i den mån det är möjligt och vi arbetar kontinuerligt för att minska utsläpp från våra in- och uttransporter.
 • Vi har rutiner för hur vi ska hantera kemikalier och avfall. Vi har också en skyddskommitté som arbetar systematiskt med att kartlägga och följa upp vår arbetsmiljö.
 • Vi utbildar all vår personal löpande i miljöfrågor. Vi har en årlig miljöworkshop, vi ger löpande miljöinformation på möten och via nyhetsbrev.
 • Vi har säkerställt att vi följer relevant lagstiftning och vi arbetar löpande med att upprätta och följa upp våra mätbara miljömål.
 • Vi arbetar med energibesparande åtgärder som att byta ut belysning till LED.
 • Vi jobbar med att optimera fyllnadsgrad i våra försändelser gentemot våra kunder.

 

Några saker vi åstadkommit

 • På fem år har vi minskat vår energiförbrukning med 25%.
 • Vi köper 100% förnybar el märkt med Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” – vilket lett till att utsläppen från vår energiförbrukning har halverats på 5 år.
 • Vi använder 100% återvunnen wellpapp till våra försändelsers ytteremballage.
 • 2019 ökade vi fyllnadsgraden i våra försändelser med närmare 10%.

Om ni har några frågor kring vårt miljöarbete kontakta oss gärna på e-post: miljo@order.se

Order Nordics miljöpolicy (PDF)
Certifikat ISO 14001 (PDF)