• 1-3 dagar leveranstid
  • Fraktfritt från 999 kr
  • 14 dagars öppet köp
Created with Sketch.
Created with Sketch.
0

  FN:s mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål, vilka antogs under 2015 av FN:s 193 medlemsländer. Målen är uppsatta för att bidra till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och gäller för världens alla länder. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

 

 

slider-image-https://www.champion.se/image/4761/huvudomraden-13-.jpg

Vad vi gör...

SDG 8 • Råmaterialutvinning och produktion sker idag i länder där arbetsvillkoren inte är lika bra som i Sverige. Här ser vi att det finns utrymme till förbättringar, framför allt gällande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, möjlighet till skäliga levnadslöner och anständiga arbetstider. Det finns tydliga brister i produktionsplaneringen vilket gör att fabriksarbetarna ofta och återkommande arbetar mer än de får.

SDG 12, 13 och 15 • För att kunna nå målet om hållbar konsumtion och produktion finns ett behov av radikalt förändrade konsumtionsmönster. Här vill vi som företag kunna erbjuda cirkulära erbjudanden såsom återköp och försäljning av begagnade produkter, reparation och möjligheter att hyra produkter i stället för att köpa. På så sätt skulle vi minska behovet av nya och/eller ändliga resurser, bromsa förlusten av biologisk mångfald och minska klimatpåverkan.

SDG 14 • Den globala handeln påverkar hav och marina resurser negativt, framförallt gällande utsläpp i luft och vatten men också genom undervattensbuller som påverkar djurlivet i haven. Genom att vi transporterar hem merparten av våra produkter, inom egna varumärken (EVM), sjövägen från Kina bidrar vi till detta. För att minska och lindra denna påverkan undersöker vi bland annat möjligheten att tillverka delar av vårt sortiment lokalt (inom EU). 

slider-image-https://www.champion.se/image/4759/huvudomraden-11-.jpg

Vad vi gör...

SDG 7 • Ända sedan 2018 har vi, till vår verksamhet, köpt 100% förnybar el utifrån Naturskyddsföreningens kriterier för ”Bra miljöval”. Vi undersöker också möjligheten att sätta solceller på taket och komplettera med batterilagring. Genom dessa åtgärder kan vi både avlasta elnätet genom produktion av egen el, men också bidra till elnätet när behov uppstår. På så sätt kan vi bidra till ett mer robust elnät och en ökad andel förnybar energi.

SDG 3, 4 och 8 • Vi bidrar till positiv påverkan genom att verka för en trygg, säker och hälsosam arbetsplats för våra anställda. Vi värdesätter och främjar även ungas möjlighet till en meningsfull, lärorik och utvecklande praktik där vi samarbetar med utbildningsväsendet för att möjliggöra detta.

SDG 9, 12 och 13 • För att verka för en mer hållbar industri vill vi bidra till att rusta upp och anpassa industrin för att göra den mer hållbar, med effektivare resursanvändning och rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Här ser vi att vi potentiellt, på kort och medellång sikt, skulle kunna klimatfinansiera för de utsläpp vi inte har möjlighet att minska i vår värdekedja. På så sätt skulle det, genom certifierade projekt, kunna bidra till den omställning som är nödvändig för de fabriker vi anlitar för tillverkning av våra egna varumärken (EVM). På sikt skulle det också bidra till en mer hållbar produktion och minskad klimatpåverkan.

SDG 17 • Vi ska också aktivt söka partnerskap och skapa samarbete som främjar hållbar utveckling och uppfyllandet av de globala målen. Här tror vi på breda samarbeten både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med andra företag, branschorganisa-tioner och/eller ideella organisationer.